Miễn phí vận chuyển trong thành phố Phủ Lý. Các huyện, tỉnh khác tính phí vận chuyển theo thỏa thuận giữa 2 bên.